Program

Chương Trình /General Program

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (Sept. 3rd)
6:00 PM - Khai Mạc LHMT 2021| Opening Ceremony
6:30 PM - Các Quán Phục Vụ (sau nghi thức chào cờ) | Food Court Opens & Services Begin
9:00 PM - Đại Nhạc Hội | Concert
12:30 AM - Nghỉ Đêm | End of Friday’s Program

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (Sept. 4th)
12:00 PM - Các Quán Phục Vụ | Food Court Opens & Services Begin
1:00 PM - Văn Nghệ | Youth Entertainment
5:30 PM - Thánh Lễ Vọng CN | Sunday Vigil Mass
6:30 PM - Đại Nhạc Hội | Concert
12:30 AM - Kết Thúc Văn Nghệ & Ngưng Phục Vụ | End of Saturday’s Program & Services

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2021 (Sept. 5th)
7:30 AM - Thánh Lễ | Sunday Mass
9:30 AM - Thánh Lễ | Sunday Mass
11:00 AM - Các Quán Phục Vụ | Food Court Opens & Services Begin
11:30 AM - Thánh Lễ | Sunday Mass
1:00 PM - Văn Nghệ | Stage Entertainment
6:00 PM - Đại Nhạc Hội | Concert
12:30 AM - Bế Mạc HCMT 2021 | Closing of 2021 Fall Festival

Scroll to Top